Tijd voor een nationale cultuurverandering

06-05-2017

Wil de Wmo echt tot een ander sociaal domein leiden, dan moet iedereen een omslag maken: van burgers tot bestuurders, van ambtenaren tot zorgprofessionals. Het is tijd voor een nationale cultuurverandering, betoogt Christian de Kriek.

Omdat de transities in het sociale domein meer behelzen dan alleen het overdragen van taken, schreef het 'TransitieBureau begeleiding in de Wmo' in 2012 al een handreiking waarin stond dat gemeenten zich moesten voorbereiden op transitie en transformatie: Decentralisatie betekent transitie & transformatie - Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven  in maatschappelijke ondersteuning.

Veelal intact
Volgens Movisie zijn dit de doelen van de decentralisatie:
* Mensen moeten sneller geholpen worden bij zorg- of ondersteuningsvragen.
* Mensen moeten zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie.
* Mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden, moeten daarvoor alle ruimte en steun krijgen.
* De omvang en de kosten van de verzorgingsstaat moeten worden beperkt.
In de huidige transformatiefase is een eerste aanzet gedaan om deze doelen te bereiken. De kranten hebben volgestaan over zelfredzaamheid, wethouders zijn op tournee geweest om de veranderingen uit te leggen en in bijna alle gemeenten werken sociale wijkteams.
Maar als ik dan kritisch naar de uitvoering kijk, is het oude stelsel veelal intact gelaten. Natuurlijk zitten er wel al veranderingen in: gemeenten zetten meer in op persoonlijk contact in de wijken. Er wordt meer samengewerkt (lees: overlegd) en het hele contracteringscircus met alle gemeenten en samenwerkingsregio’s levert veel aanbieders grijze haren op. De bekostigingssystemen van zorg worden langzamerhand vertaald in algemene pakketten en resultaatfinanciering.

Cultuurverandering
Maar is de wijziging zoals die nu wordt ingezet wel mogelijk? Als gemeenten proberen zaken te veranderen, dan zet de rechter soms een streep door de nieuwe werkwijze. Zie de recente uitspraken rondom huishoudelijke hulp, die huishoudelijke hulp als algemene voorziening of als resultaat sterk bemoeilijkten. Privacywetgeving staat samenwerking tussen partners in de weg en inzetten op mantelzorg is maar beperkt toegestaan. Maar zijn dit eigenlijk wel de veranderingen die nodig zijn om de doelen van de decentralisaties te halen? Wordt de zorg echt meer maatwerk? Blijven de kosten echt binnen de perken?
 

Wilt u het complete artikel lezen? Neem een abonnement op Wmo Magazine! U ontvangt dan het maartnummer 2017, inclusief het artikel van Christian de Kriek, gratis. Ga naar www.wmo-magazine.nl/wmo-magazine/abonneren  

Terug naar het blog

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS