Wmo-raad Lochem stopt uit onvrede

15-12-2017

De voltallige Wmo-raad Lochem legt haar werk per 31 december neer. 'Sinds de wetswijzing van 2015 hebben wij ons vrijwilligerswerk moeten doen onder niet-adequate voorwaarden. Wij hebben sinds juli 2014 – en met grote regelmaat – gevraagd om ondersteuning van onze arbeidsintensieve werkzaamheden. Hieraan is op geen enkele wijze door de gemeente gehoor gegeven.'

Op de website van de WMo-raad in Lochem staat de volgende verklaring: 'In 2014 heeft de Wmo-raad zich al voorbereid op de drie grote wetswijzigingen die per 2015 in zijn gegaan,  Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Dat betekende niet alleen een forse uitbreiding van het takenpakket van de gemeente, maar ook voor de Wmo-raad. De Wmo-raad is al vanaf medio 2014 gaan adviseren over het gedecentraliseerde en nieuwe beleid in het sociaal domein. Dit is nooit geformaliseerd, ondanks de wettelijke verplichting en het herhaalde verzoek van de Wmo-raad. Begin 2015 heeft de Wmo-raad haar toekomstvisie voor het Lochems Sociaal Domein gepresenteerd. In een overleg in november 2015 met de 2 verantwoordelijke wethouders is deze visie volmondig geaccepteerd en in december 2015 is deze toezegging om allerlei onduidelijk redenen weer ingetrokken.'

Grotendeels achterhaald
'Desondanks is de Wmo-raad doorgegaan met haar werkzaamheden, zonder de beschikking over de nodige faciliteiten om het uitgebreide takenpakket naar behoren te kunnen blijven doen. De twee belangrijkste zijn: de zeer noodzakelijke secretariële ondersteuning van de Wmo-raad en het formaliseren van de uitgebreide werkzaamheden van de Wmo-raad via een nieuwe, wettelijk verplichte, verordening. De huidige verordening dateert nog altijd van 2008 en is grotendeels achterhaald. Gegeven het uitblijven van concrete stappen van gemeentezijde heeft een aantal leden hun lidmaatschap in de afgelopen tijd al opgezegd. Door het feit dat het College de toekomstvisie van de Wmo-raad niet steunt, konden er ook geen nieuwe leden worden geworven.'

Herhaalde verzoeken
'Pas in de loop van 2017 heeft de gemeente ingespeeld op alle wetswijzigingen door het Lochemse model, dat via een duur adviestraject tot stand is gekomen. Dit model lijkt veel op de toekomstvisie van de Wmo-raad van begin 2015. Aan de leden is gevraagd of zij verder wilden in de nieuw te vormen Adviesraad Sociaal Domein Lochem (ASDL). Een drietal leden heeft – gegeven hun jarenlange lidmaatschap – aangegeven dat ze nog tot eind 2017 beschikbaar waren. Vijf leden wilden toetreden tot de nieuwe ASDL, maar dan onder werkbare condities. In een gesprek op 27 september en later per brief van 19 oktober jl. hebben ze nogmaals hun bereidwilligheid geuit, zij het onder de eerder genoemde twee voorwaarden. Een derde punt is daaraan toegevoegd en dat betrof de naadloze overgang van de vijf in de ASDL. Gegeven de eerdere teleurstellingen  voelden deze vijf zich genoodzaakt hierbij een deadline van 1 december 2017 te stellen.'

Geen enkele reactie
'Na verzending van de brief op 19 oktober 2017 heeft de Wmo-raad niets meer gehoord en zelfs telefoontjes naar de burgemeester bleven onbeantwoord. Op eigen initiatief is op 30 november jl. nogmaals contact gezocht met de burgemeester en de Wmo-raad kreeg te horen dat de brief besproken was in het College. Later die dag wist de wethouder te melden dat de betreffende brief "zoek" was geraakt.

'Voor de leden van de Wmo-raad was het duidelijk. De door de gemeenteraad en burgers gewaardeerde Wmo-raad wordt niet voldoende serieus genomen door het College. Na negen en een half jaar intensief en hard werken voor de inwoners van Lochem zien de vrijwillige leden van de Wmo-raad geen andere mogelijkheid dan de werkzaamheden per eind 2017 collectief neer te leggen en hun taken terug te geven aan de gemeente. Met het vertrek van alle leden verdwijnt veel betrokkenheid, specifieke kennis, ervaring en een zorgvuldig opgebouwd en onderhouden netwerk. De Wmo-raad zet er – hoezeer zij dit ook betreurt voor de Lochemse inwoners – collectief een punt achter op 31 december 2017.'

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

ADVERTORIAL

Y-Publicaties

LOGOLINKS